Tiếng Anh- Việt Hoàn

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, là người vui vẻ và có 12 năm dạy tiếng anh cho cấp 2-3.